11 sierpnia weszła w życie ustawa o pomocy dla firm w restrukturyzacji

11 sierpnia 2020 roku weszła w życie ustawa dotycząca uzyskania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ustawa określa warunki, tryb i formy w jakich będzie udzielana wsparcie przedsiębiorcom na ich ratowanie, bądź tymczasową pomoc restrukturyzacyjną oraz restrukturyzację – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Do przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej ma trafić rocznie 120 mln zł z budżetu państwa przez 10 lat ( przeznaczono 1,2 mld złotych na realizacje celu w latach 2020-29).

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ustawa przewiduje długofalową pomoc dla przedsiębiorców, którzy przechodzą kryzys. Wsparcie to będzie miało zarówno charakter finansowy, jak i ekspercki (przy realizowaniu planów naprawczych). Rozwiązania te są bardzo istotne, ponieważ wypełniają lukę kulturową i oferują wsparcie publiczne w nabywaniu przez przedsiębiorców umiejętności radzenia sobie w sytuacji biznesowej porażki. Co warto odnotować, przygotowane przez nas rozwiązania zostały w konsensusie przyjęte w parlamencie, co podkreśla potrzebę prowadzenia działań obliczonych na przedsiębiorców” – mówi Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju.

Wsparcie na restrukturyzację skierowane jest dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności oraz do przedsiębiorców w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji.

Pomocą mają zostać objęte małe, średnie oraz  duże przedsiębiorstwa.  Wsparcie udzielane zostanie na ratowanie, bądź tymczasową pomoc restrukturyzacyjną i restrukturyzację firm. Udzielane będzie w postaci  pożyczki przez  Agencje Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania pomocy opierają się na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa w ratowaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01). Ustawa przewiduje również ulgę na restrukturyzację należności publiczno- prawnych wynoszącą 50 mln rocznie.

Przedsiębiorcy będą poddawani indywidualnej ocenie od której zależna będzie wysokość pożyczki udzielanej na 6 miesięcy.  Jeżeli natomiast okres lub wysokość tej pomocy okazałaby się niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową i przedłużyć okres spłaty.

Pomoc będzie mogła polegać m.in. na objęciu akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęciu obligacji, zmianie terminów spłaty pożyczki, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Warunkiem jest ograniczenie wynagrodzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy do wysokości 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wsparcia finansowego ma – zgodnie z ustawą – udzielać minister właściwy do spraw gospodarki bądź, w jego imieniu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ma też sprawować kontrolę w zakresie wykorzystywania przez przedsiębiorcę pomocy zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania limitu wynagrodzeń.