PPK – wszystko co powinieneś wiedzieć

CO TO JEST PKK, CZYLI PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE?

PPK są systemem długoterminowego oszczędzania. Może do niego przystąpić każdy zatrudniony, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Na oszczędności składa się wpływ ze strony państwa, pracowników oraz pracodawców. 

JAK DZIAŁAJĄ PPK?

Pracodawca, wspólnie z zakładową organizacją związkową, wybiera instytucję finansową, w której zostaną założone prywatne rachunki PPK dla pracowników. Będą one zasilane comiesięcznymi wpłatami. Gromadzone tam środki będą inwestowane w fundusze.

PPK – OD KIEDY?

Zgodnie z przepisami PPK będzie wprowadzane stopniowo. Włączanie kolejnych grup podmiotów będzie następowało co 6 miesięcy. Procedura rozpoczyna się 1 lipca 2019 r. i ma potrwać do 1 stycznia 2021 r.

Etapy wprowadzania przepisów w życie:

 • od 1 lipca 2019 r.– podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
 • od 1 stycznia 2020 r.– podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

ILE WYNOSZĄ WPŁATY?

Na PPK płacić mają pracodawcy i pracownicy. Wpłata podstawowa wyniesie 2 proc. wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Jest też przygotowane rozwiązanie dla osób najmniej zarabiających. Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku, będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc.

Poza tym w umowie o zarządzanie PPK pracodawca będzie mógł zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc.

Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa). W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia.

Uczestnicy programu mogą również liczyć na wpłaty ze strony państwa. Istnieje możliwość otrzymania 250 zł na powitanie oraz dodatkowo 240 zł co roku.

JAKIE KARY ZA BRAK WPŁATY ZE STRONY PRACODAWCY?

Na pracodawcę jest nałożony obowiązek dokonywania wpłat do PPK. Za niewywiązanie się z niego grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Kontrole będzie przeprowadzała Państwowa Inspekcja Pracy.

PO CO PPK?

Program umożliwia uzyskanie dodatkowych oszczędności emerytalnych, które będzie można wykorzystać po ukończeniu 60. roku życia. PPK, mogą mieć duży wpływ na wzrost gospodarczy, z korzyścią dla pracowników i pracodawców.

PPK A SKŁADKI EMERYTALNE

PPK nie wpływają na wysokość składek emerytalnych, poszerza dostępne sposoby oszczędzania. Jest dobrowolnym sposobem oszczędzania. Pracownik może, lecz nie musi z nich skorzystać.

CZY PRACODAWCA MA MOŻLIWOŚĆ ZAPRZESTANIA DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK?

Dokonywanie wpłat przez pracodawcę jest jego obowiązkiem ustawowym. Może zaprzestać wykonywania tej czynności, w sytuacji kiedy pracownik sam zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK.

CZY PRACOWNIK POSIADA MOŻLIWOŚĆ WYBORU INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ NIŻ PRACODAWCA?

To pracodawca wybiera instytucję finansową. Dokonuje tego w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W sytuacji gdy taka nie istnieje,  wyboru dokonuje w porozumieniu z reprezentacją pracowników.

CZY PRACOWNIK MOŻE SKORZYSTAĆ Z PIENIĘDZY PRZED UKOŃCZENIEM 60. ROKU ŻYCIA?

Pracownik może w każdej chwili dokonać zwrotu zgromadzonych środków. Wykonując taką czynność, wypłacona kwota zostanie pomniejszona o:

 • podatek od zysków kapitałowych,
 • 30% wartości wpłat po stronie pracodawcy – pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
 • środki pochodzące z dopłat od Państwa.

Środki można wypłacić w określonych sytuacjach:

 • w sytuacji poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
 • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

KTO ODPOWIADA ZA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE?

KNF sprawuje nadzór w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników programu. Tylko odpowiednio doświadczone instytucje będą mogły zarządzać oszczędnościami. Warto pamiętać, iż inwestowanie zawsze wiążę się z ryzykiem, a PPK nie są gwarantowane. 

CZY WPŁATY DODATKOWE ZE STRONY PRACODAWCY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ WYSOKOŚCIĄ?

Pracodawca może stosować różny procent wpłat dodatkowych. Ich zróżnicowanie ma być zależne od długości okresu zatrudnienia, regulaminu wynagrodzeń oraz układu zbiorowego pracy.

CZY MOŻNA BYĆ JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM OFE ORAZ PPE?

Tak. Są to dwa programy nie mające ze sobą nic wspólnego. PPK można wpisać w dotychczasowy system jako kolejny prywatny III filarowy produkt oszczędnościowy.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ, ABY OTRZYMAĆ DOPŁATY OD PAŃSTWA?

Aby otrzymać wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, trzeba przez co najmniej 3 pełne miesiące być uczestnikiem programu PPK oraz za ten czas dokonywać wpłat podstawowych. Dopłata roczna jest przeznaczona dla wszystkich, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. W ustawie są opisane pewne wyjątki, w których dopłata roczna nie jest przyznawana. Jeżeli wpłata podstawowa jest niższa niż 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA WPŁATY DO PPK?

może obniżyć wpłatę podstawową tylko wówczas, gdy łączne wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wpłata może być niższa niż 2%, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto.

CZY PRACOWNIK OPŁACA PODATEK OD WPŁATY PRACODAWCY?

Wpłaty do PPK, finansowane przez pracodawcę, stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Pracodawca ma obowiązek potrącić podatek z wynagrodzenia pracownika.

CZY MOŻNA WSKAZAĆ PODMIOT PRAWNY DO DZIEDZICZENIA ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW?

Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, imiennie, jedną lub kilka osób, które jako osoby uprawnione, mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK lub spadkobiercę uczestnika PPK.

CO SIĘ DZIEJE ZE ZGROMADZONYMI ŚRODKAMI JEŻELI UCZESTNIK PPK NNIE DOŻYJE WIEKU EMERYTALNEGO?

Zgromadzone w PPK środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Uczestnik może wskazać osobę uprawnioną do jego środków, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca.

W JAKI SPOSÓB PRACOWNIK JEST INFORMOWANY O STANIE RACHUNKU?

Zarządzająca instytucja finansowa, ma obowiązek przekazywania informacji na ten temat właścicielowi rachunku. Zgodnie z ustawą, powinno mieć to miejsce, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku. Informacja może być przekazywana w postaci elektronicznej, bądź pocztą tradycyjną i powinna zawierać roczną informację o wysokości środków zgromadzonych, o wysokości dokonywanych wpłat oraz o innych zrealizowanych transakcjach.

CZY UCZESTNICY PROGRAMU POSIADAJĄ WPŁYW NA SPOSÓB INWESTOWANIA W FUNDUSZACH ZDEFINIOWANEJ DATY? 

Uczestnik zostanie przypisany do właściwego dla jego wieku, funduszu zdefiniowanej daty.

Wraz z wzrostem wieku uczestnika, polityka inwestycyjna będzie ulegała zmianie tak, aby ryzyko inwestycyjne malało. Uczestnik PPK w każdej chwili może wybrać fundusz realizujący inną politykę inwestycyjną. Takiej zmiany można dokonywać wielokrotnie, natomiast tylko dwukrotna konwersja lub zmiana w danym roku kalendarzowym jest bezpłatna.  

CO TO JEST PORTAL MOJEPPK.PL? 

Jest to strona internetowa poświęcona PPK. Za jej pośrednictwem uczestnicy będą posiadali możliwość weryfikacji zgromadzonych w programie środków. Funkcjonalność ma zostać uruchomiona najpóźniej do 3 lat od wejścia w życie ustawy o PPK.

ILE WYNOSI WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDANIE?

Instytucja zarządzająca może pobierać wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto w skali roku. Wynagrodzenie jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.
Instytucje finansowe są uprawnione również do pobrania wynagrodzenia za osiągnięty wynik maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku pod warunkiem zrealizowania dodatniej stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

CZY PO DOKONANIU ZWROTU ŚRODKÓW Z RACHUNKU PPK, PRZED OSIĄGNIĘCIEM 60. ROKU ŻYCIA MOŻNA KONTYNUOWAĆ OSZCZĘDZANIE?

Oszczędzanie nadal jest możliwe. Wypłata zgromadzonych środków nie jest przeszkodą do dalszego oszczędzania w ramach tego samego PPK. Rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu nadal jest  prowadzony. Wpłaty są wznawiane co 4 lata.

CZY ZGROMADZONYMI OSZCZĘDNOŚCIAMI MOŻNA SFINALIZOWAĆ ZAKUP KILKU NIERUCHOMOŚCI?

Nawet w sytuacji, gdy uczestnik posiada kilka rachunków PPK, zgromadzone środki może przeznaczyć na sfinansowanie jednej inwestycji. Według ustawy uczestnik PPK, który nie ukończył 45 lat, może wnioskować o wypłatę do 100% zgromadzonych środków, z obowiązkiem zwrotu. Środki mają zostać przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem hipotecznego, bądź na spłatę posiadanego już kredytu.

CZY PO ŚMIERCI UCZESTNIKA PROGRAMU PPK, MOŻLIWE JEST DOKONYWANIE WPŁAT NA DOTYCHCZASOWY RACHUNEK ZMARŁEGO?

Instytucje finansowe umożliwiają podmiotowi zatrudniającemu przekazanie w takiej sytuacji wpłat na rachunek PPK. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku wypłaty zaległego wynagrodzenia.

JEŚLI OSOBA ZATRUDNIONA DOKONAŁA ZWROTU ŚRODKÓW Z PPK, TO PRACODAWCA WCIĄŻ DOKONUJE WPŁAT ZA PRACOWNIKA?

Dokonanie zwrotu/wypłaty transferowej środków nie skutkuje zamknięciem rachunku ani zakończeniem oszczędzania. Jeśli pracownik samodzielnie nie zrezygnował z uczestnictwa w programie, to pracodawca nadal dokonuje wpłat. 

CZY UCZESTNIK PROGRAMU OTRZYMA INFORMACJĘ O OTRZYMANIU NA RACHUNEK WPŁATY POWITALNEJ ORAZ DOPŁATY OD PAŃSTWA?

Informacje dotyczące otrzymanych dodatkowych wpływów są przekazywane przez zarządzające instytucje finansowe.

CZY UCZESTNIK PROGRAMU JEST INFORMOWANY O KONSEKWENCJACH ZWIĄZANYCH Z DYSPONOWANIEM ZGROMADZONYMI ŚRODKAMI PRZED UKOŃCZENIEM 60. ROKU ŻYCIA?

Instytucja finansowa, po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, przekazuje informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie. Wszelkie informacje są możliwe również do uzyskania za pośrednictwem Portalu PPK – mojeppk.pl.

CZY OSOBA ZATRUDNIONA W JEDNYM PODMIOCIE, POSIADAJĄCA ZARÓWNO UMOWĘ O PRACĘ ORAZ  UMOWĘ ZLECENIE, MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z DOKONYWANIA WPŁAT NA PKK TYLKO Z UMOWY ZLECENIA?

Osoba posiadająca dwie umowy, nie ma możliwości deklaracji rezygnacji wpłat tylko z tytułu jednej umowy. Złożenie takiej rezygnacji jest jednoznaczne z zaprzestaniem dokonywania wpłat odnoście wszystkich zawartych umów. 

CZY OSOBA POSIADAJĄCA JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ORAZ NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW, MA OBOWIĄZEK UCZESTWNICTWA W PPK?

Zgodnie z ustawą osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz nie zatrudniają pracowników, nie są objęte obowiązkiem programu PPK.

CZY JEST DOSTĘPNA LISTA INSTYTUCJI, W KTÓRYCH PRACODAWCA MOŻE OTWORZYĆ PPK?

Informacje dotyczące instytucji, które zostały wpisane do ewidencji PPK oraz posiadają uprawnienia do zarządzania środkami będą dostępne na portalu PPK.

CZY SĄ NALICZANE WPŁATY DO PPK ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM LUB WYCHOWAWCZYM?

Wynagrodzenie, od którego powinna zostać naliczona wpłata do PPK, nie obejmuje podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

CZY OD DIETY JEST NALICZANA WPŁATA DO PKK?

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie diet wyższych niż przewidują to regulacje prawne w tym zakresie, to będzie zobowiązany od kwoty nadwyżki odprowadzić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym uwzględnić kwotę nadwyżki w wynagrodzeniu, stanowiącym podstawę naliczenia wpłat do PPK.

CZY OD WPŁAT PRACODAWCY DO PPK NALICZANE SĄ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE?

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

KTO NIE MA OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W PROGRAMIE PPK?

 1. mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 2. osoby fizyczne, które zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby;
 3. podmiot zatrudniający, który w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.) do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu tej ustawy, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.

DLA KOGO, PRACODAWCA WPROWADZAJĄCY PROGRAM PPK OD 1 LIPCA 2019r. PODPISUJE UMOWĘ O PROWADZENIE PPK?

Wszyscy pracownicy danego podmiotu zatrudnieni na dzień 1 lipca 2019r. będą traktowani tak samo. Wszyscy pracownicy będą posiadali możliwość uczestnictwa w PPK. W tym wypadku okres zatrudnienia w danym podmiocie nie ma znaczenia.

CO TO JEST „OKRES PRZEJŚCIOWY”?

Jest to okres od dnia objęcia danego podmiotu przepisami ustawy o PPK do obowiązującego dany podmiot maksymalnego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Terminem takim dla podmiotów zatrudniających na dzień 31 grudnia 2018r. co najmniej 250 osób zatrudnionych, jest okres od 1 lipca do 12 listopada 2019r.

W JAKI SPOSÓB PRACOWNICY PODPISUJĄ UMOWĘ O PROWADZENINE RACHUNKU PPK?

Umowa o prowadzenie PPK zawierana jest raz. Do umowy jest załączona lista, na której dokonuje się wpisu zatrudnionych pracowników. Podpisanie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych jest równoznaczne z dołączeniem ich do listy osób będących uczestnikami PPK.

CZY PRACODAWCA, NA POTRZEBY PPK MOŻE POBIERAĆ OD PRACOWNIKA JEGO NUMER TELEFON RAZ ADRES E-MAIL?

W tych celach, pracodawca posiada pełne prawo do pobrania powyższych danych oraz obowiązek przekazania ich do instytucji finansowych zarządzających.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY OBLICZYĆ OKRES 3 MIESIĘCY ZATRUDNIENIA W KONTEKŚCIE PPK?

W zakresie sposobu obliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, wskazać należy na dyspozycję art. 110 k.c., który, w przypadku braku regulacji określającej sposób obliczania terminu oznaczonego ustawą, nakazuje stosować w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Należy więc przyjąć, że okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, oznacza 90 dni.

CZY KOSZTY PPK ZWIĄZANE Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI BĘDĄ MOGŁY BYĆ RÓŻNE, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRACODAWCY?

Nie, koszty związane z zarządzaniem PPK dla wszystkich podmiotów zatrudniających będą takie same.

W JAKIEJ FORMIE PRACODAWCA ZAWIERA UMOWĘ O ZARZĄDZANIE PPK?

Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową w postaci elektronicznej,

pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Może zostać zawarta w dowolnej formie dopuszczalnej na gruncie Kodeksu cywilnego i utrwalona np. na nośniku USB, ale też w formacie pliku PDF przekazanym drogą mailową.

CZY ZLECENIOBIORCA, PO PRZEPRACOWANIU 3 MIESIĘCY, PODLEGAJĄCY DOBROWOLNIE UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM MOŻE BYĆ OBJĘTY PPK?

Nie. Zgodnie z przepisami, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą zostać uczestnikami programu.

CZY WPŁATY DO PPK DOKONYWANE PRZEZ PRACODAWCĘ STANOWIĄ PODSTAWĘ DO NALICZENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE CHOROBOWE, WYPADKOWE, ZDROWOTNE ORAZ NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH?

Wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym nie stanowią również podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz na fundusze.

CZY ISTNIEJE LIMIT ZMIAN INSTYTUCJI FINANSOWEJ PRZEZ PRACODAWCĘ?

Nie istnieją przepisy ograniczające w tym zakresie pracodawcę. Trzeba jednak pamiętać o procedurach dotyczących zawierania oraz wypowiadania umów o zarządzanie PPK.

Co 4 lata, od 1 kwietnia  pracodawca ma obowiązek wznawia wpłaty do PPK za osoby zatrudnione, które złożyły deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. W jaki sposób należy liczyć powyższy okres?

W każdej sytuacji, okres 4 lat jest liczony w taki sam sposób. Jeżeli pracownik złoży rezygnację z uczestnictwa w programie w maju 2020 r., będzie ona skuteczna do 1 kwietnia 2023 roku. Jest to termin tzw. pierwszego automatycznego wznowienia wpłat do PKK. Następnie wznowienie będzie miało miejsce 1 kwietnia 2027 r.

JAK USTALIĆ WYNAGRODZENIE UCZESTNIKA PPK, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ URLOPU BEZPŁATNEGO?

Jeżeli uczestnik programu z przyczyn usprawiedliwionych, przepracował tylko część miesiąca, ale podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, osiągana z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny miesiąc, będzie wyższa niż kwota 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, należy przyjąć, że osoba zatrudniona w danym miesiącu nie ma prawa do złożenia deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej.

CO W SYTUACJI PONOWNEGO ZATRUDNIENIA OSOBY, KTÓRA W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREJ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY W TRAKCIE POPRZEDNIEGO ZATRUDNIENIA ZAWARŁ UMOWĘ O PPK?

Pracodawca podpisuje jedną umowę o prowadzenie PPK i załącza do niej listę uczestników. Osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której zawarto umowę o prowadzenie PPK pozostaje uczestnikiem PPK nawet jeśli zakończy zatrudnienie. W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika nie ma potrzeby ponownego zawierania dla tej osoby umowy o prowadzenie PPK.

CZY PRACODAWCA MOŻE ZRÓŻNICOWAĆ ZASADY PRZYZNAWANIA WPŁAT DODATKOWYCH?

Dodatkowe wpłaty mogą być zróżnicowane. Na ich wysokość może mieć wpływ długośi okresu zatrudnienia, postanowienia regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązującego w podmiocie zatrudniającym. Regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy nie może naruszać zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

CZY ZOSTAŁY OPRACOWANE WZORY UMÓW O ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE PPK?

Każda instytucja finansowa będzie posiadała własne wzory umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Zawarte w nich zapisy będą elementem negocjacji w ramach oferty dla poszczególnych instytucji.

CZY OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 70 R.Ż. MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PPK?

Osoby zatrudnione, które ukończyły 70. rok życia nie mogą przystąpić do PPK. W sytuacji kiedy na dzień objęcia danego podmiotu przepisami ustawy np. 1 lipca 2019 ma 75 lat to nie może przystąpić do PPK.

CZY DO STANU ZATRUDNIENIA DECYDUJĄCEGO O DACIE OBJĘCIA DANEGO PODMIOTU PRZEPISAMI USTAWY O PPK NALEŻY WLICZYĆ ZLECENIOBIORCÓW PODLEGAJĄCYCH DOBROWOLNIE UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM?

Zleceniobiorca podlegający dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie spełnia ustawowej definicji osoby zatrudnionej.

OD KIEDY PRACODAWCA MOŻE ZAWRZEĆ UMOWĘ O ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE PPK?

Pracodawca najwcześniej może zawrzeć umowę o od dnia, w który ustawa o PPK ma do niego zastosowanie. Wyjątkiem są podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej. Są one uprawnione do zawierania umów w terminie, w którym ustawa o PPK ma zastosowanie do podmiotu zatrudniającego największą liczbę osób w tej grupie kapitałowej.

JAK USTALAĆ KWOTĘ WOLNĄ OD POTRĄCEŃ?

Należy to robić zgodnie z art. 871 Kodeksu pracy. Należy przyjąć, że kwotę wolną od potrąceń ustala się po odliczeniu wpłat do PPK finansowanych przez pracownika zarówno w części obowiązkowej, jak i dobrowolnej.

JAKIE DANE PRZEKAZUJE PRACODAWCA INSTYTUCJI FINANSOWEJ?

Pracodawca będzie zobowiązany do przekazania wszystkich danych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PPK., tj:

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

CZY PODIOT ZATRUDNIAJĄCY MOŻE ROZPOCZĄĆ PRZYJMOWANIE OFERT ORAZ WSZELKIE NEGOCJACJE Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI PRZED DATĄ OBJĘCIA TEGO PODMIOTU PRZEPISAMI USTAWY O PPK?

Pracodawca może przygotować się do wejścia do systemu PPK przed dniem, w którym przepisy ustawy o PPK będą miały do niego zastosowanie. Umowę o zarządzanie PPK należy jednak zawrzeć po objęciu danego podmiotu przepisami ustawy.

PPK DLA PRACOWNIKÓW AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ.

To na agencji pracy tymczasowej, nie na pracodawcach użytkowych, spoczywa odpowiedzialność związana z PPK. Pracownicy tymczasowi oraz osoby świadczące pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych dla celów ustawy o PPK są traktowani tak, jak pozostali pracownicy i odpowiednio zleceniobiorcy.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA PRZETARGU W CELU WYBRANIA NAJLEPSZEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ?

Jak najbardziej jest to możliwe. Nie istnieją przepisy prawne sprzeciwiające się wybrania instytucji finansowej w powyższy sposób.

NA JAKIE KONTO INSTYTUCJI FINANSOWEJ PRACODAWCA PRZEKAZUJE ŚROKI PIENIĘŻNE?

Pracodawca przelewa środki na jedno główne konto. Następnie są one rozdzielane na poszczególne rachunki uczestników PPK.

JAK DOKONAĆ KOREKTY DO PPK W SYTUACJI NADPŁATY WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z DOSTARCZENIEM ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO ZUS ZLA PO TERMINIE WYPŁATY WYNAGRODZENIA?

Korekty wynagrodzenia nadpłaconego, dotyczącego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia, pracodawca, który naliczył, pobrał, a następnie
dokonał wpłaty do PPK, powinien w miesiącu, w którym rozliczył korektę wynagrodzenia za ten miesiąc obliczyć i dokonać wpłaty do PPK od wynagrodzenia obniżonego o kwotę tej nadpłaty.

CZY JEST STOSOWANY LIMIT 30-KROTNOŚCI?

W sytuacji kiedy zostanie przekroczony przez pracownika limit 30-krotności, wpłaty do PPK powinny być nadal naliczane, pobierane i dokonywane.

W JAKI SPOSÓB POWINNA ZOSTAĆ WYBRANA REPREZENTACJA PRACOWNIKÓW W FIRMIE?

Tryb wyłaniania reprezentacji pracowników jest różny u poszczególnych pracodawców. Nie można jednak w żadnym przypadku rozumieć tego zapisu w taki sposób, że daje on uprawnienia pracodawcy do samodzielnego wyznaczenia reprezentacji pracowników. Wyboru powinni dokonać pracownicy.

KTÓRA DATA JEST DATĄ ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE PPK?

Datą zawarcia umowy jest data przyjęcia przez instytucję finansową oświadczenia woli złożonego przez pracodawcę, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej bez zastrzeżenia zmiany lub uzupełnienia jego treści.

CZY PRACODAWCA MOŻE WYZNACZYĆ TERMIN, DO KTÓREGO PRACOWNICY MOGĄ SKŁADAĆ REZYGNACJĘ Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK?

Pracodawca ma możliwość wyznaczenia daty, do którego uczestnicy PPK powinni  składać rezygnację z dokonywania wpłat. Mimo tego, uczestnik PPK może w dowolnej chwili zrezygnować, na podstawie złożonej podmiotowi zatrudniającemu deklaracji, a pracodawca nie może odmówić jej przyjęcia.

JAK ZOSTANIE POTWIERDZONE PRZYSTĄPIENIE PRCODAWCY DO PPK?

Na początku pracodawca podpisuje umowę z instytucją finansową o zarządzanie PPK. Po jej zawarciu instytucja finansowa zgłasza wniosek do ewidencji PPK. Jest on prowadzony przez PFR S.A. Weryfikuje on, na podstawie zebranych danych, czy dany podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie. Prawo nie przewiduje procedury potwierdzania przystąpienia do programu.

CZY PRACOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK TYLKO W ZAKRESIE WPŁATY PODSTAWOWEJ FINANSOWANEJ PRZEZ PRACODAWCĘ?

Pracownik nie ma takiej możliwości. Złożenie deklaracji rezygnacji jest równoznaczne z rezygnacją ze wszystkich wpłat.