Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Lublinie oraz bieżących działań MUP w Lublinie – aktualizacja wg. stanu na dzień 26.11.2020:

Usługi i instrumenty rynku pracy:
Miejski Urząd Pracy w Lublinie aktualnie posiada środki finansowe m.in. na:

 • organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”,
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (staż umożliwi osobie bezrobotnej nabycie praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy i pozwoli na uzyskanie stypendium stażowego);
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-cio
  krotnego przeciętnego wynagrodzenia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • na stronie internetowej www.muplublin.praca.gov.pl
 • telefonicznie pod nr. tel. 81 466 52 52, 81 466 52 44
 • wysyłając zapytanie na adres: praca@mup.lublin.pl lub mup@mup.lublin.pl

Dane statystyczne:
I. Według stanu na dzień 31.10.2020 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 10 243 osoby (zmalała w stosunku do
poprzedniego miesiąca o 104 osoby)

W końcu października 2020 roku wg. danych GUS stopa bezrobocia dla miasta Lublin
kształtowała się na poziomie 5,6%, dla województwa lubelskiego – 7,9%, Polska – 6,1% (nie uległa zmianie w stosunku do września 2020 dla woj. lubelskiego i Polski, zmalała dla miasta Lublin o 0,1 %).

II. W okresie od 16.03.2020 r. – 26.11.2020 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
wpłynęło 6937 wniosków o rejestrację osób chcących uzyskać status osoby bezrobotnej,
tj. ok. 39 dziennie.
III. Do MUP w Lublinie do dnia 26.11.2020 wpłynęło 8 zgłoszeń dotyczących planowanych
zwolnień pracowników w nw. firmach:

 1. LEDRIN Sp. z o.o – firma w dniu 21.04.2020 r. wycofała się ze zwolnień grupowych
 2. Casino (26 os. do 31.12.2020 r.)
 3. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA(51 os do 31.12.2020 r.)
 4. Open Finanse SA z siedzibą w Warszawie (zgłoszono zamiar zwolnienia 20 osób) –
  wręczono wypowiedzenia 13 pracownikom, zrezygnowano ze zwolnienia 7 osób.
 5. Home Broker SA j.w -(zgłoszono zamiar zwolnienia 10 osób) wręczono wypowiedzenia 2 pracownikom, zrezygnowano ze zwolnienia 8 osób.
 6. Przedsiębiorstwo VIVA Sp. z o.o w likwidacji (25 os. od 01.05- 31.07.2020 r.) – wręczono
  wypowiedzenia 25 pracownikom.
 7. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. – zgłoszono zamiar
  zwolnienia 5 osób i wręczono im wypowiedzenie.
 8. „GINO ROSSI” SA (6 os. do 31.12.2020 r.).

Tarcza antykryzysowa:
I.W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do Miejskiego
Urzędu Pracy w Lublinie do dnia 26.11.2020 r. wpłynęło 29705 wniosków i uzupełnień
o udzielenie wsparcia na:

 1. Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Niskooprocentowane pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia

działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 104 320 000,00 zł)

 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 22 771 (w tym w ramach instrumentu 15zzda – 97 wg pracy.gov.pl oraz wniosków, które wpłynęły papierowo)
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 22 744
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 20 439
 • liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 20 430
 • kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 102 002 553,88 PLN
 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
  wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich
  przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to:
  51 770 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 2 037
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 2 006
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1 700
 • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 693
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 44 561 949,76 PLN
 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
  przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 20 900 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 4 798
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 4 770
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 3 736
 • liczba samo zatrudnionych, którym wypłacono dofinansowanie – 3 735
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 19 674 380,00 PLN
 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
  od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji
  pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku
  spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej przyznawanych na podstawie art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 2 810 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 101 (w tym w ramach instrumentu 15zze2 – 16 wg pracy.gov.pl oraz wniosków, które wpłynęły papierowo)
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 99
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 66
 • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 66
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 2 126 615,81 PLN

 • Wnioski na ww. formy wsparcia należy składać w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie – terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal www.praca.gov.pl. Dopuszcza się możliwość składania wniosków wraz z załącznikami w formie papierowej pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin lub w miejscu wyznaczonym w budynku MUP w Lublinie przy ul. Niecałej 14 od godz. 7:45-13.00 i od godz. 14.00 do godz. 15:00. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data wpływu do Urzędu. Nabór wniosków potrwa do czasu ogłoszenia jego zakończenia przez Dyrektora MUP w Lublinie.

Do dyspozycji na ww. formy wsparcia MUP w Lublinie w roku 2020 otrzymał:
179 800 000,00 zł.

Do dnia 26.11.2020 do godz. 14.30 przyznano wsparcie 25924
przedsiębiorcom/pracodawcom/organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 168 365 499,45 zł.

Szczegółowe informacje oraz zasady naboru wniosków publikowane będą na bieżąco
na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: https://muplublin.praca.gov.pl/tarczaantykryzysowa-sars-cov-2

W MUP w Lublinie wyodrębniliśmy też infolinię do udzielania informacji przedsiębiorcom pod numerami tel. 81 466 52 44, 81 466 52 57 oraz specjalnie dedykowany adres e-mail: tarcza@mup.lublin.pl. Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: TarczaAntykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

Pozostałe informacje:
Od dnia 01.09.2020 wzrosła kwota zasiłku dla bezrobotnych i aktualnie wynosi:
1200,00 zł brutto (1025,00 zł netto).

Wysokość stypendium stażowego wypłacanego:

 • ze środków Funduszu Pracy wynosi: 1440 , 00 zł brutto (po potrąceniu składki zdrowotnej
  do wypłaty 1310,40 zł)
 • ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków PFRON: 1440, 00 zł do
  wypłaty