Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Lublinie oraz bieżących działań MUP w Lublinie- (stan na dzień 13.08.2020)

Dane statystyczne dotyczące działań realizowanych przez MUP w Lublinie w ramach tarczy antykryzysowej:

 • na dzień 31.07.2020 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 10 433 osób (wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 68 osób)
 • W końcu czerwca 2020 roku wg. danych GUS stopa bezrobocia dla miasta Lublin kształtowała się na poziomie 5,6%, dla województwa lubelskiego – 8,1%, Polska – 6,1%
 • W okresie od 16.03.2020 r. – 13.08.2020 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wpłynęło 4128 wniosków o rejestrację osób chcących uzyskać status osoby bezrobotnej, tj. ok. 39 dziennie.
 • Do MUP w Lublinie do dnia 13.08.2020 wpłynęło 6 zgłoszeń dotyczących planowanych zwolnień pracowników w nw. firmach:
  • LEDRIN Sp. z o.o – firma w dniu 21.04.2020 wycofała się ze zwolnień grupowych
  • Casino (26 os. do 31.12.2020)
  • Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA (51 os do 31.12.2020)
  • Open Finanse SA z siedzibą w Warszawie (zgłoszono zamiar zwolnienia 20 osób) – wręczono wypowiedzenia 13 pracownikom, zrezygnowano ze zwolnienia 7 osób.
  • Home Broker SA j.w – (zgłoszono zamiar zwolnienia 10 osób) wręczono wypowiedzenia 2 pracownikom, zrezygnowano ze zwolnienia 8 osób.
  • Przedsiębiorstwo VIVA Sp. z o.o w likwidacji (25 os. od 01.05- 31.07.2020) – wręczono wypowiedzenia 25 pracownikom.

Tarcza antykryzysowa:

I.W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do dnia 13.08.2020 r. wpłynęło 28651 wniosków i uzupełnień o udzielenie wsparcia na:

 • Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (aktualnie dysponujemy kwotą: 102 850 220,00 zł)
  • łączna liczba wniosków i uzupełnień, które wpłynęły do urzędu – 22 364,
  • liczba wniosków rozpatrzonych – 22 331,
  • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 20 130,
  • liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 20 121,
  • kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 100 478 706,22 PLN.
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (aktualnie dysponujemy kwotą 49 290 000,00 zł):
  • łączna liczba wniosków i uzupełnień, które wpłynęły do urzędu – 1881,
  • liczba wniosków rozpatrzonych –1720,
  • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1465,
  • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1316,
  • kwota wypłaconego dofinansowania – 35 338 018,35 PLN.
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (aktualnie dysponujemy kwotą: 20 310 000,00 zł):
  • łączna liczba wniosków i uzupełnień, które wpłynęły do urzędu – 4232,
  • liczba wniosków rozpatrzonych –4162,
  • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 3262,
  • liczba samozatrudnionych, którym wypłacono dofinansowanie – 3260,
  • kwota wypłaconego dofinansowania – 14 221 271,00 PLN.
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (aktualnie dysponujemy kwotą: 2 910 000,00 zł):
  • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 89,
  • liczba wniosków rozpatrzonych – 82,
  • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 51,
  • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 47,
  • kwota wypłaconego dofinansowania 1 312 919,46 PLN.
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej przyznawanych na podstawie art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
  • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu –12.
 • Niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
  • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami: 73

Łącznie do dyspozycji na ww. formy wsparcia MUP  posiada: 175 360 220,00 zł.