INFORMACJE O CENACH PRZESYŁEK PRZESYŁANYCH PRZEZ GRANICĘ

Rząd nowelizuje Prawo pocztowe oraz Prawo telekomunikacyjne. Zostaną wprowadzone sankcje dla operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek.

Już od 23 listopada 2019 r. za nieprzekazywanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w rozporządzeniu oraz publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek, będą nakładane na operatorów sankcje. 

Najważniejsze rozwiązania przedstawione w projekcie to:

  • Wysokość kary pieniężnej za niedostarczenie prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wymaganych informacji i dokumentów związanych z transgranicznymi usługami doręczania paczek – nie będzie mogła przekroczyć 2 proc. przychodu z działalności, osiągniętego przez dany podmiot w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary.
  • Operatorzy, którzy nie przekazali dotychczas informacji o swojej działalności, powinni to zrobić do 10 stycznia 2020 r. Chodzi o operatorów, którzy świadczyli usługi doręczania paczek przed dniem wejścia w życie tej ustawy i przed tym dniem nie przekazali prezesowi UKE wskazanych informacji.
  • Operator rozpoczynający świadczenie usług doręczania paczek powinien przekazać prezesowi UKE informacje o swojej działalności niezwłocznie po dniu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym:

  • Operatorzy – świadczący usługi doręczania paczek, zatrudniający średnio co najmniej 50 osób zaangażowanych w świadczenie usługi, muszą przekazywać organom regulacyjnym informacje o swojej działalności oraz o oferowanych usługach i warunkach ich świadczenia – w tym m.in. o cenach usług i warunkach składania skarg.
  • Przedsiębiorcy, którzy zawierają z konsumentami umowy sprzedaży na odległość (obejmujące transgraniczną wysyłkę paczek) muszą – przed zawarciem umowy – udostępnić im informacje o opcjach dostawy transgranicznej i ich cenach oraz o procedurach rozpatrywania skarg.
  • Krajowy organ regulacyjny, w przypadku Polski prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przekazuje Komisji Europejskiej cenniki przedstawione przez operatorów.