KONIEC Z MARNOWANIEM ŻYWNOŚCI

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.  Sprzedawcy żywności będą zmuszeni do zawarcia umowy z organizacją pozarządową o nieodpłatnym przekazywaniu żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego. Ma to na celu ograniczenie marnotrawienia żywności.

Za dwa lata, na sklepy których przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50 proc. przychodów oraz posiadają powierzchnię powyżej 250 m², zostanie nałożony obowiązek wybrania organizacji pozarządowej i zawarcia z nią odpowiedniej umowy, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia zmian w życie. Przekazywana żywność ma być wybierana pod kątem zbliżającego się upływu terminu przydatności oraz wad wyglądu. Podczas okresu przejściowego obowiązek ten został wprowadzony dla sklepów o powierzchni powyżej 400 m².

Sprzedawcy będą mogli nawiązać współpracę z organizacjami, których celem jest wykonywanie zadań w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowe oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • działalności charytatywnej, polegającej m.in. na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.