KONSTYTUCJA BIZNESU w Sejmie!

Rząd przyjął pakiet sześciu ustaw, który wicepremier Mateusz Morawiecki nazywa „Konstytucją biznesu”. Prace nad projektami trwały ponad rok. Ale materia, jakiej dotyczą jest skomplikowana.  Sama dokumentacja Prawa przedsiębiorców to 711 stron maszynopisu.

Ów obszerny dokument to ostateczny projekt przyjęty przez RM, uzasadnienie, OSR oraz dokumentacja rocznych konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Kanonem pakietu są projekty: ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej oraz ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Wicepremier Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na podstawową zasadę, że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. W Prawie przedsiębiorców zawarto również zasady: wolności działalności gospodarczej, domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, proporcjonalności, a także bezstronności i równego traktowania. W projekcie przepisów zapisano maksymalny czas roczny kontroli w firmach (od 12 dni w mikrofirmach do 48 w wielkich). Wprowadzono pojęcie działalności nierejestrowej – działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie podlegać rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji). Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

Zapisano też “ulgę na start” – dobrowolne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Resort resortu szacuje, ze przedsiębiorcy zaoszczędzą ponad 7 mld zł w ciągu dekady. Nie sprecyzowano, co z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ale ponieważ w OSR nie ma ubytku składek, najprawdopodobniej składki do NFZ trzeba będzie płacić.

Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowany jest jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. Ma być powoływany przez premiera. W przypadku skomplikowanych, niejednoznacznych przepisów, na wniosek Rzecznika urzędy mają być zobowiązane do wydawania “objaśnień przepisów”. W ciągu 30 dni. Zapisano maksymalny budżet rzecznika – 7, 5 mln zł w przyszłym roku, ale w kolejnych 18 – 19 mln zł.

Rzecznik ma m.in. prowadzić mediacje między przedsiębiorcami a organami administracji i opiniować akty prawne dotyczące przedsiębiorców (jego opinia do projektu ustawy ma “towarzyszyć” projektowi na każdym etapie procesu legislacyjnego).

Projekt znajdziecie na stronie: https://www.mr.gov.pl/media/29158/KONSTYTUCJABIZNESU.pdf

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram