MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ SPOWODOWANEGO STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Rodzice którzy w ostatniej chwili będą zmuszeni wynająć opiekę lub samodzielnie zaopiekować się dziećmi podczas planowanego strajku nauczycieli, mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Wynosi on 80% wynagrodzenia i przysługuje gdy o zamknięciu placówki rodzic zostanie poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Do zasiłku ma prawo także pracownik, który został zwolniony z obowiązku od wykonywania pracy. Przykładem jest zamknięcie żłobka, przedszkola czy szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać matka lub ojciec dziecka. Jest wypłacany rodzicowi, który wystąpi o jego wypłatę. Można o niego ubiegać, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą podjąć opiekę nad dzieckiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art.32), zasiłek przysługuje nie dłużej niż 60 dni, przy czym rodzic musi się opiekować dzieckiem zdrowym do 8 roku życia lub chorym do 14 (również niepełnosprawnym). W sytuacji kiedy dziecko jest powyżej 14 roku życia lub opieka jest sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny, zasiłek przysługuje przez okres 14 dni. Kiedy dziecko jest niepełnosprawne, znajdujące się w przedziale wiekowym 14-18 zasiłek przysługuje przez 30 dni.

Aby skorzystać z zasiłku, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Osoba pracująca, ma możliwość zrobienia tego w zakładzie pracy, natomiast osoba prowadzącą działalność gospodarczą, wniosek składa w ZUS. Istnieje możliwość złożenia takiego wniosku on-line. Mogą to zrobić osoby posiadające dostęp do indywidualnego konta na platformie ZUS.

Dokumenty jakie trzeba złożyć w zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to: wniosek o wypłatę zasiłku (druk ZUS Z-15) oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Gdy zasiłek ma zostać wypłacony przez ZUS (jednoosobowa działalność gospodarcza) należy złożyć: oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (ZAS-36) oraz dodatkowo   zaświadczenie płatnika składek druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać osobiście w ZUS lub ze strony internetowej instytucji. Istnieje również możliwość wydrukowania go (po wcześniejszym wypełnieniu) – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych od stycznia prowadzą procedury sporu zbiorowego. Zostały przeprowadzone referenda strajkowe. Jeżeli strony sporne nie znajdą porozumienia, będzie to skutkowało rozpoczęciem bezterminowego strajku 8 kwietnia 2019 r. Protest przebiegać będzie podczas egzaminów zewnętrznych. Zagrożone jest ich poprawne odbycie się: kwiecień – egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty, natomiast w maju powinny rozpocząć się matury.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100770512/U/D20100512Lj.pdf?fbclid=IwAR2tISZMYuthlTx0Lgu7FOxA3h1CwaalRZnbHNp8cA_gUKJ1Hh29zbit8C4