Polityka prywatności sklepu internetowego

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez Sklep Internetowy pod adresem internetowym www.zpplubelskie.pl/szkolenia-online (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie (dalej: „Usługodawca”)
ul. Firlejowska 2A/16
20-306 Lublin
biuro@zpplubelskie.pl
KRS: 0000685040,
dla którego akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NIP: 9462671621,
REGON: 367681116.

Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

2.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
2.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
2.3. Podstawą przetwarzania adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.
2.4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
2.5. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
2.6. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora, w tym na podany adres e-mail poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.
2.7. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane na potrzeby każdego składanego przez Klienta zamówienia.
2.9. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
2.10. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
2.11. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
2.12. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

3.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy przetwarzania danych wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
3.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
– zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność
z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
– w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
– adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
– prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
– w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
– w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
3.3. Klient podaje następujące dane osobowe:
– w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, płeć, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
3.4. Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.
3.5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
– składanie Zamówień,
– zawarcie i realizacja Umowy,
– rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
– bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
– realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej),
– za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Administratora (w formie Newslettera)
3.6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
– pracownicy, współpracownicy Administratora,
– podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
– firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu
ich przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora.
3.7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych
i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.
3.8. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie Zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.
3.9. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

4. Sposoby zbierania danych osobowych

Jeżeli Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:
a.    adres IP,
b.    rodzaj systemu operacyjnego,
c.    rodzaj/typ przeglądarki.
Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji zamówienia lub zapisu na newsletter. Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
a.    płeć
b.    imię i nazwisko,
c.    adres e-mail,
d.    nr telefonu,
e.    adres zamieszkania.
Podsumowując, Pani/Pana dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
a.    realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym;
b.    marketingu własnych produktów (jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem, to przetwarzania danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Pani/Pana zgodzie);
c.    przesyłania newslettera – po wyrażeniu zgody;
d.    uczestnictwa w ankiecie,
e.    w odpowiedzi na zapytanie,
f.    dla celów statystycznych.

5. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny

5.1 Polityka plików cookies znajduje się w „Polityce prywatności strony”.

5.2  Dane osobowe, które Pani/Pan nam przekazuje, są wykorzystywane, m.in. do następujących świadczeń serwisowych:
– newsletter z aktualną ofertą / reklamą produktów.

W tym celu kontaktujemy się przez takie kanały komunikacji, o jakich zostaliśmy poinformowani w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą, przykładowo za pośrednictwem e-maila, jeśli podany został adres e-mail lub mobilnych aplikacji, jeśli podany został numer telefonu (komórkowego).
Ewentualnie możemy wykorzystać Pani/Pana dane do sporządzenia i aktualizacji Pani/Pana profilu użytkownika, aby przedstawić zindywidualizowaną reklamę, która zgodnie z naszymi przypuszczeniami może być dla Pani/Pana szczególnie interesująca.

5.3 Newsletter
W przypadku abonowania naszego newslettera zgadza się Pan/Pani na wykorzystywanie Pana/Pani danych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie w celu przedstawiania informacji o naszej ofercie za pośrednictwem e-maila.
W celu wysyłki newslettera wykorzystujemy tzw. metodę double opt-in, czyli przesyłamy Panu/Pani nasz newsletter drogą mailową dopiero po uzyskaniu od Pana/Pani wyraźnego potwierdzenia, że mamy aktywować usługę newslettera.
Jeśli do opracowania i wysyłki newslettera zaangażowane zostaną inne firmy, zostaną one zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych zgodnie z RODO i nową UODO oraz do ich wykorzystywania wyłącznie do podanego powyżej celu.
W przypadku późniejszej rezygnacji z naszego newslettera, może to Pan/Pani zawsze uczynić bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek innych kosztów poza kosztami przesłania tej informacji za podstawową opłatą.
W tym celu wystarczy złożyć odpowiednie zgłoszenie lub przesłać e-mail bądź list. Ponadto w każdym newsletterze znajduje się też link do rezygnacji z subskrypcji newslettera.

6. Bezpieczeństwo w Internecie

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
– szyfrowanie danych osobowych,
– zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
i usług przetwarzania,
– zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
– regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

7. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosowanie do postępu technicznego.

8. Prawa klientów

5.4. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
– dostępu do danych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.5 Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres biuro@zpplubelskie.pl lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości Newslettera lub w ustawieniach
w Koncie w Sklepie Internetowym.
5.6 Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane
do tych celów.
5.7 Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.8 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@zpplubelskie.pl

9. Aktualizacja i zmiana

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.