Polityka prywatności strony


Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczÄ…cych Użytkowników w zwiÄ…zku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej: www.zpplubelskie.pl (dalej „Serwisâ€).

SzanujÄ…c prawo do prywatnoÅ›ci Użytkowników strony internetowej www.zpplubelskie.pl w szczególnoÅ›ci dbamy o ochronÄ™ ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiÄ…zania organizacyjne i techniczne zapobiegajÄ…ce ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze dziaÅ‚ania sÄ… ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia peÅ‚nego bezpieczeÅ„stwa na poziomie odpowiednim do obowiÄ…zujÄ…cego prawa, w tym:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
ZwiÄ…zek PrzedsiÄ™biorców i Pracodawców Lubelskie (dalej: „UsÅ‚ugodawcaâ€)
ul. Firlejowska 2A/16
20-306 Lublin
biuro@zpplubelskie.pl
KRS: 0000685040,
dla którego akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŠGOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NIP: 9462671621,
REGON: 367681116.

II. Gromadzenie danych

1. UsÅ‚ugodawca jest administratorem osób zapisanych na newsletter, osób dodajÄ…cych komentarze oraz osób wypeÅ‚niajÄ…cych formularz kontaktowy. JeÅ›li wykonujesz którÄ…kolwiek z tych czynnoÅ›ci, to przetwarzamy Twoje dane tj.: imiÄ™, nazwisko, adres email, numer telefonu, treść wiadomoÅ›ci kontaktowej.
Dane osobowe zebrane za poÅ›rednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraziÅ‚ zgodÄ™ przetwarzane sÄ… w celu i okresie niezbÄ™dnym do prawidÅ‚owego obsÅ‚użenia zadania. Szczegóły okreÅ›lajÄ… odpowiednie klauzule znajdujÄ…ce siÄ™ pod konkretnymi formularzami.Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalnoÅ›ci, które tego wymagajÄ… (np. wypeÅ‚nienie formularza kontaktowego).

2.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.Kontakt z osobÄ… nadzorujÄ…cÄ… przetwarzanie danych osobowych w organizacji UsÅ‚ugodawcy jest możliwy drogÄ… elektronicznÄ… pod adresem e-mail: biuro@zpplubelskie.pl – w treÅ›ci wiadomoÅ›ci prosimy wpisać „Przetwarzanie danych osobowychâ€.

4.Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofniÄ™ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeÅ„ przed sÄ…dem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bÄ…dź prawa miÄ™dzynarodowego obligujÄ… nas do retencji danych.

5.Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6.Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

III. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczkaâ€) stanowiÄ… dane informatyczne, w szczególnoÅ›ci pliki tekstowe, które przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone sÄ… do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajÄ… nazwÄ™ strony internetowej, z której pochodzÄ…, czas przechowywania ich na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia udoskonalanie ich struktury i zawartości;

b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. W ramach Serwisu mogÄ… zostać zamieszczone zewnÄ™trzne linki umożliwiajÄ…ce jego Użytkownikom bezpoÅ›rednie dotarcie do innych stron internetowych bÄ…dź też podczas korzystania z Serwisu w PaÅ„stwa urzÄ…dzeniu mogÄ… być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzÄ…ce od innych podmiotów w szczególnoÅ›ci od dostawców takich jak: Facebook, Instagram, YouTube w celu umożliwienia PaÅ„stwu skorzystania z funkcjonalnoÅ›ci Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców okreÅ›la zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatnoÅ›ci w zwiÄ…zku z czym nie mamy wpÅ‚ywu na prowadzonÄ… przez dostawców politykÄ™ prywatnoÅ›ci oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznaÅ‚ siÄ™ z dokumentem dotyczÄ…cym polityki prywatnoÅ›ci oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostaÅ‚y one udostÄ™pnione, a w razie ich braku skontaktowaÅ‚ siÄ™ z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

IV. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Czas nadejścia zapytania,

b. Czas wysłania odpowiedzi,

c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. Informacje o przeglądarce użytkownika,

g.Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. ZarzÄ…dzanie plikami cookies

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

VI. Prawa Użytkownika

Pszichológiai: A korral kapcsolatos változások befolyásolhatják a nő önbecsülését. Úgy tűnik, hogy ez nem olyan szép és vonzó. Az emberek azonban teljesen más szemmel láttak minket, és kamagra zsele imádják, és nem a has vagy a homlok, a ráncok nélkül. Bármely korban, és a hormonális szerkezetátalakítás időszakában különösen fontos támogatni az egészséget, és vigyázzon magára. Talán egy pszichológus és / vagy egy partner segítségével. Ne félj segítségért kérni, mert segít abban, hogy jobban érzi magát.

1. Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
-dostępu do danych;
-sprostowania danych;
-usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
-wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.