Posiedzenie Prezydium WRDS WL 25 stycznia 2019

W dniu 24 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Obrady poprowadziła Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL.

Podczas spotkania członkowie Prezydium podsumowali działalność WRDS WL w roku 2018, a także omówili sprawy organizacyjne oraz sposób opracowania tematów prac WRDS WL, które będą realizowane w roku 2019.  

W związku z uzyskaniem reprezentatywności przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz wnioskiem ZPP o powołanie jego przedstawicieli do składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Przewodnicząca WRDS poinformowała o podjętej przez strony pracowników i pracodawców uchwały odnośnie liczby przedstawicieli każdej z reprezentatywnych organizacji wchodzących w skład WRDS WL.

Członkowie Prezydium WRDS przeanalizowali stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw, a także omówili Stanowisko Nr 1/2019 Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie kontynuacji prac w zakresie przeciwdziałania szarej strefie oraz wyrazili poparcie dla prac Zespołu.

Kolejne posiedzenie Prezydium WRDS WL, podczas którego kontynuowane będą prace w zakresie ustalenia planu realizacji zadań WRDS WL w roku 2019, zostało zaplanowane na 7 lutego br. Ponadto członkowie Prezydium WRDS WL przeanalizowali korespondencję z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.