Projekt „NOWA SZANSA”

Projekt „NOWA SZANSA” jest realizowany przez  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie w Lublinie w partnerstwie ze Związkiem Przedsiębiorców
i Pracodawców w Warszawie
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.02.20.00-00-0020/19-00.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii dostosowania kształcenia, szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (z ust.z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich) poprzez przeprowadzenie 4 badań o zasięgu ogólnopolskim oraz upowszechnienie i zaprezentowanie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego w formie 136 stanowisk/opinii do 30.09.2021 r.

Grupę docelową stanowią partnerzy społeczni – reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z 24.07.2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, reprezentowanych przez ich przedstawicieli tj. Członkowie Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy oraz Członkowie ich wojewódzkich odpowiedników tj. 16 wojewódzkich rad dialogu społecznego i 16 wojewódzkich rad rynku pracy.

Realizacja i upowszechnienie 4 odrębnych badań obejmie:

1. Ocenę kompetencji psychospołecznych oraz umiejętności praktycznych nieletnich uczących się na poziomie zawodowym (tj. ze szkół zawodowych, branżowych, technikum) oraz nieletnich, którzy korzystali z dodatkowych programów wspierających politykę kształcenia i szkolenia zawodowego w aspekcie pozyskania przez pracodawców kompetentnych pracowników (Badanie 1).

2. Ocenę kształcenia i szkolenia zawodowego nieletnich w kontekście ich rozwoju zawodowego, osobowego i funkcjonowania społecznego w ocenie kuratorów sądowych
i pracodawców przyjmujących na praktykę zawodową nieletnich (Badanie 2).

3. Ocenę kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia w opinii rodziców nieletnich dotyczących motywów, szans, barier i ograniczeń związanych z kształceniem
i przygotowaniem do pracy zawodowe (Badanie 3).

4. Ocenę aktualnego stanu szkolenia, kształcenia zawodowego i zatrudnienia nieletnich wśród nauczycieli oraz pracodawców przyjmujących na praktykę zawodową lub zatrudniających nieletnich (tj. absolwentów szkół po zakończeniu okresu kształcenia i szkolenia) w kontekście potrzeb i wymagań rynku pracy (Badanie 4).

Lider: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

BIURO PROJEKTU:

ul. Firlejowska 2A/16 20-306 Lublin

Partner: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa