Projekt „NOWA SZANSA”

Projekt „NOWA SZANSA” jest realizowany przez  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie w Lublinie w partnerstwie ze Związkiem Przedsiębiorców
i Pracodawców w Warszawie
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.02.20.00-00-0020/19-00.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii dostosowania kształcenia, szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (z ust.z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich) poprzez przeprowadzenie 4 badań o zasięgu ogólnopolskim oraz upowszechnienie i zaprezentowanie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego w formie 136 stanowisk/opinii do 30.09.2021 r.

Grupę docelową stanowią partnerzy społeczni – reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z 24.07.2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, reprezentowanych przez ich przedstawicieli tj. Członkowie Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy oraz Członkowie ich wojewódzkich odpowiedników tj. 16 wojewódzkich rad dialogu społecznego i 16 wojewódzkich rad rynku pracy.

Realizacja i upowszechnienie 4 odrębnych badań obejmie:

1. Ocenę kompetencji psychospołecznych oraz umiejętności praktycznych nieletnich uczących się na poziomie zawodowym (tj. ze szkół zawodowych, branżowych, technikum) oraz nieletnich, którzy korzystali z dodatkowych programów wspierających politykę kształcenia i szkolenia zawodowego w aspekcie pozyskania przez pracodawców kompetentnych pracowników (Badanie 1).

2. Ocenę kształcenia i szkolenia zawodowego nieletnich w kontekście ich rozwoju zawodowego, osobowego i funkcjonowania społecznego w ocenie kuratorów sądowych
i pracodawców przyjmujących na praktykę zawodową nieletnich (Badanie 2).

3. Ocenę kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia w opinii rodziców nieletnich dotyczących motywów, szans, barier i ograniczeń związanych z kształceniem
i przygotowaniem do pracy zawodowe (Badanie 3).

4. Ocenę aktualnego stanu szkolenia, kształcenia zawodowego i zatrudnienia nieletnich wśród nauczycieli oraz pracodawców przyjmujących na praktykę zawodową lub zatrudniających nieletnich (tj. absolwentów szkół po zakończeniu okresu kształcenia i szkolenia) w kontekście potrzeb i wymagań rynku pracy (Badanie 4).

Lider: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

BIURO PROJEKTU:

ul. Firlejowska 2A/16 20-306 Lublin

Partner: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa

Sierpień 2020 r.

 Rozpoczęły się prace zespołu ekspertów nad opracowaniem metodologii badań i narzędzi badawczych projektu „NOWA SZANSA”. Prace rozpoczynają cykl zadań w projekcie, którego celem jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii  dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości poprzez przeprowadzenie 4 badań o zasięgu ogólnopolskim oraz upowszechnienie i zaprezentowanie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego.

Wrzesień 2020 r.

Zakończone zostały prace nad opracowaniem strategii wykorzystania badań, mająca na celu budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia i zatrudnienia nieletnich. Wyniki badań staną się podstawą analiz w pracach instytucji dialogu społecznego w celu poprawy kształcenia zawodowego nieletnich z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb rynku pracy i gospodarki.

Listopad 2020 r.

Rozpoczęto realizację badań wśród 300 nieletnich z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi (kwestionariuszy ankiety) oraz studium indywidualnego przypadku (case study). Badanie wśród nieletnich ma na celu ocenę kompetencji psychospołecznych oraz ich umiejętności praktycznych wśród osób uczących się na poziomie zawodowym oraz korzystających z dodatkowych programów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w aspekcie pozyskania przez pracodawców kompetentnych pracowników.

Grudzień 2020 r.

W ramach projektu rozpoczęto realizację badań wśród 300 kuratorów sądowych w zakresie oceny kształcenia i szkolenia zawodowego nieletnich w kontekście ich rozwoju zawodowego, osobowego i funkcjonowania społecznego.

Marzec 2021 r.

Prowadzona jest realizacja badań z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi w ramach projektu wśród nieletnich i ich rodziców, kuratorów sądowych, nauczycieli i pracodawców. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe będzie przygotowanie rekomendacji związanych z likwidowaniem barier i ograniczeń nieletnich w odniesieniu do ich kształcenia, przygotowania do pracy i zatrudnienia poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nieletnich. Pozwoli to  na włączanie w proces resocjalizacji nieletnich elementów aktywizacji zawodowej prowadzącej do zdobycia przez nich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Wpłynie na wzrost efektywności i skuteczności oddziaływań na rzecz poprawy sytuacji nieletnich w zakresie ich integracji z rynkiem pracy oraz  zwiększenia współpracy podmiotów podejmujących inicjatywy na rzecz nieletnich.