Prosta Spółka Akcyjna – nowy typ spółki kapitałowej

Od marca 2020 roku będzie funkcjonował nowy rodzaj spółki kapitałowej – Prosta Spółka Kapitałowa (PSA). Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, uważa, iż największą zaletą nowej formy bytu prawnego jest jego prostota. Zarejestrowanie jej będzie możliwe w 24 godziny i nawet przez Internet, a wymagany kapitał wynosi tylko 1 zł.  PSA nie musi też posiadać rady nadzorczej. Wszystkie uchwały będą mogły być podejmowane za pomocą wideokonferencji lub poczty elektronicznej. W przypadku tego typu spółek, bardzo prosta będzie również procedura likwidacyjna.

PSA jest odrębnym typem spółki kapitałowej, łączącym cechy spółki kapitałowej i osobowej. W spółce istnieje możliwość wnoszenia wkładu własnego w postaci pracy lub usług oraz będzie posiadała ona rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji.

Pozostawiono stronom szeroki zakres autonomii woli w zakresie kształtowania mechanizmów kontroli nad spółką przez akcjonariuszy. Ma to na celu zapewnić swobodę w kształtowaniu wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami PSA. Uznano przy tym, iż wymaga to równocześnie zachowania niepublicznego charakteru. Akcje tego typu spółek nie powinny być wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu.

Zawiązanie PSA wymaga zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, który obejmuje zarówno tzw. postanowienia obligacyjne, jak i organizacyjne (statutowe). Istnieje możliwość zawarcia jej za pomocą wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Umowa prostej spółki akcyjnej musi określać:

  • firmę i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;
  • jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;
  • jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług – także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług;
  • organy ustanowione w spółce;
  • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Podziel się:
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram