RADA RYNKU PRACY

Przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie zasiadają w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Lublinie. 

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Głównym celem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności :

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie  lubelskim
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu,
  4. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
  6. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
  7. opiniowanie celowości  realizacji programów specjalnych oraz proponowanych zmian w ich realizacji,
  8. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.