SPLIT PAYMENT – NOWY OBOWIĄZEK

1 września 2019 r. w życie wejść mają nowe przepisy dotyczące ustawy o VAT. Niektóre z sektorów gospodarki zostaną objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Ma to na celu zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy.

Split payment zamiast odwrotnego obciążenia

Ministerstwo Finansów zakłada, że split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które teraz objęte są zasadą odwrotnego obciążenia oraz  zakresem odpowiedzialności podatkowej. W załączniku nr 15 do ustawy o VAT pojawi się szczegółowy wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności.

Transakcje powyżej 15.000 zł

Wszystkie płatności o równowartości lub przekraczające kwotę 15 000 zł, wynikające z faktur dokumentujących dokonane transakcje pomiędzy podatnikami, zostaną objęte split payment. Transakcje nie przekraczające tej kwoty będą podlegały rozliczeniu na ogólnych zasadach. Mimo wszystko, w ich wypadku, nabywca dobrowolnie będzie miał możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Kwota 15000 zł jest zgodna z limitem transakcji wskazanym w art. 19 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. Z 2018 r. poz. 646 ze zm.). Jest to kwota, po przekroczeniu której przedsiębiorca ma obowiązek dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego.

Oznaczenie na fakturze

Pojawiła się propozycja wprowadzenia zmiany w art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Do katalogu informacji mają zostać wprowadzone dane, informujące o tym, jak ma zostać skonstruowana faktura, o specjalnym oznaczeniu w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek zamieszczenia takiej informacji będzie  dotyczył faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty i obejmujących towary lub usługi wymienione w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15.

Nowe sankcje w VAT

Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”,  wobec  wystawcy faktury, zostanie zastosowana sankcja w wysokości 100% kwoty VAT wykazanej na wystawianej fakturze. Będzie to regulował prawnie ust. 12, dodany do art. 106e ustawy o VAT. Brak odpowiedniego oznaczenia na fakturze może generować nieprawidłowości w obrocie towarami lub usługami oraz w rezultacie przyczynić się do wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz z nieodprowadzonym VAT. Informacje na temat sankcji dla nabywcy, który mimo obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT, wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności, ureguluje tę kwotę w inny sposób będzie regulował ust.7 art.108a ustawy o VAT. Przewidziana sankcja będzie wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze i nie będzie dotyczyła osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe  lub przestępstwo skarbowe.

Inne zmiany

W art. 108a ustawy o VAT ma zostać wprowadzony ust. 1b. Będzie on nakazywał podatnikowi, który posiada obowiązek wystawiania faktur oznaczonych „mechanizmem podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Taki zapis ma na celu walką z przypadkami omijania wprowadzonych rozwiązań. Przykładem takich zachowań, może być stosowanie przez wystawcę faktur rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do rozliczeń transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu. Wprowadzany przepis ma również na celu uniemożliwienie powstania sytuacji, w których dostawca w drodze postanowień umownych z nabywcą będzie chciał wyłączyć stosowanie mechanizmu.

Transakcje z rachunku VAT

Nowelizacja ustawy o VAT dotyczy również ustawy Prawo bankowe. Po zmianach podatnik, środki z rachunku VAT będzie mógł przeznaczyć również na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka pogorszenia płynności finansowej podatników, będącej wynikiem ograniczonych możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Skutkiem możliwości przeznaczenia środków z rachunku VAT, na należności inne niż VAT będzie egzekucja z rachunku VAT również na inne należności.

Mają zostać wprowadzone zmiany w art. 108a ust. 3a-3b ustawy o VAT. Mają polegać na udostępnieniu możliwości, dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za kilka faktur jednocześnie. W powyższej sytuacji komunikat przelewu będzie obejmował wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w danym okresie, od jednego dostawcy oraz całą kwotę VAT wykazaną na tych fakturach. Okres ten będzie mógł wynosić minimum 1 dzień i maksimum 1 miesiąc. Podatnik wykonując taką transakcję nie będzie zmuszany, tak jak obecnie, do wskazania numeru konkretnej faktury. Będzie wskazywał okres, za który dokonuje płatności.

Split payment nie tylko dla polskich podatników

Metoda podzielonej płatności będzie obowiązywała również podmioty niemające siedziby w Polsce, ale zobowiązane do rozliczenia podatku VAT od towarów i usług objętych mechanizmem. Na podmioty zagraniczne zostanie nałożony obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT, prowadzonego zgodnie z założeniami Prawa bankowego. Powyższa sytuacja ma dotyczyć małej ilości podmiotów. Nowy art. 108f ustawy o VAT przewiduje rekompensaty dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium Polski. Zakłada on zwrot kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego oraz prowadzonego dla niego rachunku VAT.

Od 1 wrześnie 2019 r. mechanizmem podzielonej płatności objęte będą również transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, maszyny i urządzenia elektryczne, włącznie z ich częściami i akcesoriami oraz węgiel i produkty węglowe.