WRDS

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie jest przedstawicielem pracodawców w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Nasi przedstawiciele zasiadają w:

  • STAŁYM ZESPOLE ROBOCZYM DS. INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU WRDS
  • STAŁYM ZESPOLE ROBOCZYM DS. ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WRDS
  • STAŁYM ZESPOLE ROBOCZYM DS. GOSPODARKI, INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRDS
  • STAŁYM ZESPOLE ROBOCZYM DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH WRDS
  • STAŁYM ZESPOLE ROBOCZYM DS. EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WRDS
 

WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO MA za zadanie:

• zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego,
• realizację partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia,
• działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej,
• wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Do kompetencji wrds należy:

wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, oraz w sprawach gdzie Rada może przekazać sprawę o zasięgu wojewódzkim wojewódzkiej radzie dialogu społecznego i wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw;
opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
rozpatrywanie spraw społecznych, gospodarczych powodujących konflikty pomiędzy pracownikami a pracodawcami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego;
przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych.