Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 otrzymała 1,7 mld zł. Środki te przeznaczone są na instrumenty wsparcia oferowane przedsiębiorcom przez ARP S.A. wspólnie z ARP Leasing Sp. z o.o. Są to:

 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
 • pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia
  i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
 • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 t (także naczep) z karencją
  w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok,
 • leasing maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą #Maszyneria.

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM:

 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • Kwota pożyczki obrotowej: od 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • Okres finansowania: max 6 lat
 • Okres karencji: wydłużony do 15 m-cy
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z Parametryzatorem pożyczkowym ze strony www.arp.pl/uslugi-finansowe/parametryzator
 • Prowizja przygotowawcza: 0,2%
 • Przedterminowa spłata: brak prowizji
 • Rozpatrzenie wniosku: brak opłaty
 • Niewykorzystana kwota pożyczki: brak opłat
 •  Zabezpieczenia pożyczki: na poziomie minimum 120% wartości rynkowej, wykorzystanie wsparcie Funduszy Poręczeniowych KGP, dodatkowo weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP:

 • Pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa (wynagrodzenia finansowane w kwocie netto)
 • Dla klientów z sektora MŚP z potwierdzonym deficytem płynności bieżące
 • Pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze pt. wypłata wynagrodzenia
 • Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku
 • Oprocentowanie komercyjne (WIBOR+marża), prowizja za udzielenie Oprocentowanie:  WIBOR 1M + marża zgodnie z Parametryzatorem pożyczkowym
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki 
 • Okres finansowania do 2 lat
 • Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy
 • Zabezpieczenie: pożyczka do kwoty 200 tys. zł weksel własny in blanco  wraz z deklaracją wekslową , oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc; dla pożyczek > 200 tys. zł dodatkowo zabezpieczenia rzeczowe

REFINANSOWANIE LEASINGU

 • Leasing operacyjny z karencją w spłacie do 12 m-cy,
 • Wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat
 • Pojazd i/lub naczepa poniżej 3,5 t i ładowności powyżej 750 kg
 • Kwota leasingu do 5 mln netto
 • Okres finansowanie do 6 lat (łącznie z karencją)
 • Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu;
 • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%;
 • Opłaty manipulacyjne 0%;
 • Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat;
 • Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

LEASING OPERACYJNY „MASZYNERIA” BEZ WPŁATY WŁASNEJ LUB Z KARENCJĄ W SPŁACIE DLA KLIENTÓW MŚP, NA ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ

 • Kwota leasingu dla klienta ustalana indywidualnie;
 • Według wyboru Klienta: brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12 m-cy karencji w spłacie pierwszej raty leasingowej przy min. 10% czynszu inicjalnym (długość okresu karencji zależna od wyniku analizy leasingowej);
 • Okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją);
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu;
 • Opłaty manipulacyjne 0%;
 • Wartość wykupu 1%;
 • Ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat;
 • Zabezpieczenie leasingu:  weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC; inne w przypadku zidentyfikowanych potrzeb dodatkowego zabezpieczenia transakcji – do uzgodnienia z Klientem.

Dokumenty składane do wniosku:

 1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018
 2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane)
 3. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2019 rok wstępny lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019
 4. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał
 5. Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty
 6. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenia działalności spowodowane epidemią koronawirusa , pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług
 7. Prognoza finansowa na kolejne lata finansowania
 8. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń:
  – Nieruchomość
  – Maszyny i urządzenia
  – Zastaw rejestrowy na stanach magazynowych
  – Informacja o wysokości możliwego poręczenia pożyczki przez podmiot z grupy Funduszy Poręczeniowych KGP
  – Poręczenie cywilne głównych udziałowców (>25%) – wypełniony formularz Oświadczenia majątkowe dla udziałowców będących osobami fizycznymi
 9. Zaświadczenia i opinie:zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie

Złożenie wniosku odbywa się na stronie: www.arp-tarcza.pl.

Warunkiem do skorzystania z finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.