ZMIANY W PODATKACH W 2019

Już od 1 września 2019 zostaną wprowadzone kolejne ważne zmiany dla podatników. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać fakturę, tylko do paragonu który będzie zawierał NIP. W najbliższym czasie planowane jest również obniżenie stawki PIT z 19 do 17%, nowy JPK_VAT, zerowy PIT dla młodych, matryca stawek VAT oraz obowiązkowy split payment.

W ostatnim czasie zostały wskazane najważniejsze zmiany podatkowe. Te które już zaczęły obowiązywać oraz takie, które dopiero wejdą w życie w 2019 lub 2020 roku, a będą miały wpływ na działalność prowadzoną przez przedsiębiorców.

NIP na paragonie

Od 1 września 2019r. zostanie wprowadzony obowiązek umieszczania NIP na paragonie. Sprzedawcy będą mieli możliwość wystawienia faktury do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Za niestosowanie się do wprowadzanego przepisu grozi sankcja. Zgodnie z nowym art. 106b ust. 6 ustawy o VAT, sankcja będzie mogła wynosić 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze. Oznacza to, że sprzedawca będzie zmuszony dwukrotnie zapłacić VAT. Kara zostanie również nałożona na nabywcę i będzie wynosiła 100% podatku VAT. Przedsiębiorca, który nie poda swojego NIP oraz nie zostanie on zaewidencjonowany na kasie fiskalnej, nie otrzyma faktury VAT od sprzedawcy. Wprowadzone przepisy mają na celu zwalczanie nieuczciwości przedsiębiorców, która najczęściej polega na wystawianiu faktur, do paragonów fiskalnych innych klientów.  Takie sytuacje najczęściej mają miejsce w branży paliwowej oraz budowlanej. Nad projektem ustawy trwają obecnie prace w Sejmie. 

Nowy próg podatkowy – PIT 17%

Kolejną istotną zmianą, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020r. jest wprowadzenia nowej stawki podatkowej. Zostanie obniżona stawka podatku PIT. Nowy próg podatkowy ma wynosić 17% – do kwoty 42 764 zł włącznie. Od 42 764 zł do 85 528 zł włącznie, będzie obowiązywał drugi próg podatkowy i będzie wynosił 18%. Trzeci będzie wynosił 32% dla kwoty ponad 85 528 zł. Obecnie obowiązują dwa progi podatkowe dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. Wynoszą one odpowiednio 18% i 32%.

Split payment

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności obejmie 150 towarów i usług. Dotyczy to transakcji, których wartość wynosi 15 tys. zł lub jest wyższa. Nawet jeżeli jedna transakcja będzie podzielona na kilka płatności, o kwocie niższej niż kwota 15 tys. zł, to i tak zostanie ona objęta mechanizmem.  Do ustawy o VAT powstaje nowy załącznik. Będą w nim dokładnie opisane towary i usługi objęte split payment. Zaliczamy do nich np. elektronikę, metale, węgiel czy części do samochodów. Nowe przepisy dotyczące ustawy o VAT mają zostać wprowadzone 1 września 2019r. i będą dotyczyły również podmiotów niemających siedziby w Polsce, ale zobowiązanych do rozliczenia podatku VAT od towarów i usług objętych mechanizmem. Na podmioty zagraniczne zostanie nałożony obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT, prowadzonego zgodnie z założeniami Prawa bankowego.

 JPK_VAT – zmiany

Podatnicy VAT będą składać do US deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT. Nadal trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Po wprowadzonych zmianach, podatnicy nie będę zmuszeni składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem obejmującym ewidencję oraz deklarację VAT. Podatnicy, do US będą przesyłali,  jeden plik drogą elektroniczną. Nowy plik JPK_VAT będzie się składał z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podmioty rozliczające się miesięcznie, co miesiąc będą przesyłać plik, w terminie obecnej deklaracji. Podmioty, które rozliczają się kwartalnie, będą przesyłały raz w miesiącu plik JPK_VAT z tym, że będzie przesyłana tylko część ewidencyjna. W przesyłanym pliku część deklaracyjna za pierwszy i drugi miesiąc będzie zerowa. W ostatnim miesiącu kwartału będzie przesyłana część ewidencyjna wraz z całą deklaracją. Zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2020r. i będą dotyczyły dużych firm,  zatrudniających powyżej 250 osób. Pozostałe podmioty zostaną objęte powyższym obowiązkiem od 1 lipca 2020.

Ulga na złe długi

Od 1 stycznia 2019 roku zmienił się termin, umożliwiający wnioskowanie o ulgę na złe długi. Termin ten wynosił 150 dni. Obecnie jest to tylko 90 dni. Ulga polega na tym, że w przypadku gdy kontrahent nam nie zapłaci, a my zapłaciliśmy podatek VAT, i w ciągu 90 dniu nie otrzymaliśmy zapłaty, możemy wnioskować o zwrot podatku. Aby móc się ubiegać o zwrot muszą zostać spełnione dodatkowe warunki:

  • na dzień wnioskowania o zwrot podatku nasz kontrahent musi być nadal czynnym podatnikiem VAT,
  • kontrahent nie może być objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, likwidacyjnym czy upadłościowym.

Indywidualny rachunek podatkowy

Każdemu podatnikowi oraz płatnikowi, z początkiem 2020 roku, ma zostać udostępniony indywidualny rachunek podatkowy. Z jego pomocą będzie można wpłacać należności z tytułu podatki PIT, CIT, VAT oraz innych należności stanowiących dochód budżetu państwa tj. mandaty czy grzywny. Wszystkie powyższe by trafiały na jeden numer rachunku. Powyższe rozwiązanie już zostało wprowadzone w jednostkach tj. ZUS. Jest to projekt, który ma ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom. Jest to ważne w przypadku zmiany miejsca zamieszkania czy zmiany miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. W przedstawionych sytuacjach należy każdorazowo sprawdzać czy US nie uległ zmianie oraz czy numery rachunków są poprawne. Indywidualny rachunek podatkowy może być dużym usprawnieniem, ale również może okazać się problematyczny dla podmiotów posiadających zaległości. Wpłaty podatników, w pierwszej kolejności będą przeznaczane na poczet powstałych zaległości, dopiero następnie będzie realizowana płatność podatku bieżącego.

Matryca stawek VAT

Wszyscy którzy zajmują się przedsiębiorczością oczekują nowej matrycy stawek VAT. Jest to bardzo mocno oczekiwana zmiana, która miała wejść w życie z dniem 1 czerwca 2019. Po pierwszym czytaniu, w sejmie wstrzymano prace. W niedalekiej przyszłości zostaną w tym kierunku podjęte odpowiednie kroki. Zgodnie z rozporządzeniem PKWiU 2008 do określania stawek VAT ma funkcjonować do końca 2019 r.

Zerowy PIT dla młodych

25 czerwca br. został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada zerowy PIT dla młodych pracowników. Zmiany mają obowiązywać już od 1 sierpnia br. i mają dotyczyć przychodów z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia, przy spełnieniu warunku, jakim jest dochód w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w danym roku podatkowym. Przy podzieleniu powyższej kwoty na 12 miesięcy, otrzymujemy miesięczny limit około 7100 zł. Wyliczając z tego podatek PIT oraz biorąc pod uwagę faktyczny zysk osoby, osiągającej przychody na poziomie 7100 zł, możemy stwierdzić, iż zerowy PIT dla młodych, przyniesie oszczędności na podatku dla tej osoby, w kwocie około 6600 zł. 

Biała lista podatników VAT

Zmiany w ustawie o VAT mają na celu stworzenie jednej, obszernej  bazy podatników VAT. Ma to być korzystne działanie dla firm. Bezpłatny dostęp do bazy ma umożliwić dokładną weryfikację kontrahentów.  Według Ministerstwa Finansów takie działanie zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w wyłudzeniach VATu oraz dobrze uszczelni system podatku od towarów i usług.

Wykaz ma być prowadzony i aktualizowany na bieżąco. Znajdziemy tam informacje na temat podmiotów, które są zarejestrowane, nie zostały zarejestrowane lub zostały wykreślone z rejestru podatników VAT, przez naczelnika urzędu skarbowego. Wykaz będzie zawierał m.in.: nazwę firmy; adres prowadzenia działalności; numer NIP; REGON; wykaz rachunków bankowych; daty rejestracji oraz ewentualnego przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Przedsiębiorca, zlecając przelew na rachunki inne niż wskazane w wykazie, nie będzie mógł zaliczyć tej transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

Rozwiązanie zostanie wdrożone z dniem 1 września 2019r.